Privremene smernice za kompanije i poslodavce za planiranje i reagovanje na koronavirusnu bolest 2019 (COVID-19)

Planirajte, pripremite se i reagujte na koronavirusnu bolest 2019

Privremene smernice se zasnivaju na onome što se trenutno zna o koronavirusnoj bolesti 2019. (COVID-19) . COVID-19 je respiratorna bolest koja se može širiti od osobe do osobe. Prvo izbijanje epidemije počelo je u Kini, ali se virus i dalje širi na međunarodnom nivou.

Sledeće privremene smernice mogu vam pomoći u sprečavanju izloženosti virusu COVID-19 na radnom mestu u ne-zdravstvenim okruženjima.

Da biste sprečili stigmatizaciju i diskriminaciju na radnom mestu, koristite samo uputstva opisana u daljem tekstu da odredite rizik od infekcije COVID-19. Ne određujte rizik na osnovu rase ili zemlje porekla i postarajte se da skrivate identitet ljudi sa potvrđenom infekcijom korona virusom. Treba mnogo više naučiti o prenosivosti, ozbiljnosti i drugim karakteristikama COVID-19, a istraživanja su u toku.

Priprema radnih mesta za epidemiju COVID-19

Preduzeća i poslodavci mogu sprečiti i usporiti širenje COVID-19. Poslodavci bi trebalo da planiraju da reaguju na fleksibilan način na različite nivoe prenošenja bolesti u zajednici i da budu spremni da poboljšaju svoje planove poslovnog reagovanja po potrebi. Prema Upravi za zaštitu na radu (OSHA), većina radnika će verovatno doživeti nizak nivo (oprez) ili srednji rizik izloženosti virusu na svom poslu.

Oslanjajte se samo na zvanične informacije, budući da pravovremene i tačne informacije mogu pružiti adekvatne odgovore.

Svi poslodavci treba da razmotre kako najbolje da smanje širenje virusa COVID-19 i da smanje uticaj na svom radnom mestu. To može da uključuje aktivnosti u jednoj ili više sledećih oblasti:

·        smanjiti prenos virusa među zaposlenima,

·        održavanje zdravog poslovanja, i

·        održavati zdravo radno okruženje.

Smanjenje prenosa među zaposlenima

Aktivno ohrabrujte bolesne zaposlene da ostanu kod kuće:

·        Zaposleni koji imaju simptome (tj. groznicu, kašalj ili otežano disanje) trebalo bi da obaveste svog nadređenog i ostanu kod kuće.

·        Zaposleni ne bi trebalo da se vraćaju na posao dok se ne ispune kriterijumi za prekid izolacije kod kuće, uz konsultacije sa zdravstvenim radnicima i državnim i lokalnim zdravstvenim ustanovima.

·        Zaposleni koji su dobro, ali imaju bolesnog člana porodice kod kuće sa COVID-19, treba da obaveštavaju svog supervizora i slede mere koje propisuje država.

Identifikujte gde i kako radnici mogu biti izloženi virusu COVID-19 na poslu:

·        Dobro se informišite o tome kako zaštititi radnike od potencijalnih rizika i sledite uputstva za poslodavce, uključujući korake koje treba preduzeti za poslove u skladu sa rizikom izloženosti.

·        Imajte na umu da neki zaposleni mogu biti izloženi većem riziku za ozbiljne bolesti, poput starijih osoba i onih koji imaju hronična zdravstvena stanja. Razmislite o tome da što više smanjite kontakt licem u lice između ovih zaposlenih ili dodelite radne zadatke koji im omogućavaju da održavaju udaljenost od minimum 2 metra od ostalih radnika, kupaca i posetilaca ili ako mogu da rade on-line.

 Odvojite zaposlene koji su bolesni:

·        Zaposleni za koje se čini da imaju simptome  (tj. groznicu, kašalj ili nedostatak daha) po dolasku na posao ili koji se razbole tokom dana, treba odmah da se odvoje od ostalih zaposlenih, kupaca i posetilaca i pošalju kući.

·        Ako se potvrdi da je zaposleni zaražen virusom COVID-19, poslodavci bi trebalo da obaveštavaju kolege o njihovoj mogućoj izloženosti COVID-19 na radnom mestu, ali da održavaju poverljivost zaraženih. Kolege zaposlenog koji ima potvrđen korona virus bi tada trebalo samostalno da prate simptome  (tj. temperaturu, kašalj ili plitko disanje).

 Edukujte zaposlene o tome kako mogu smanjiti širenje COVID-19:

·        Zaposleni mogu preduzeti korake da se zaštite na poslu i kod kuće. Stariji ljudi i oni koji imaju ozbiljna hronična zdravstvena stanja izloženi su većem riziku od komplikacija.

·        Pridržavajte se pravila i postupaka svog poslodavca koji se odnose na bolest, čišćenje i dezinfekciju, sastanke i putovanja.

·        Ostanite kod kuće ako ste bolesni, osim radi lečenja. Saznajte šta treba da radite ako ste bolesni.

·        Obavestite svog supervizora ako imate bolesnog člana porodice kod kuće sa COVID-19. Saznajte šta treba da radite ako je neko u vašoj kući bolestan.

·        Često perite ruke sapunom i vodom najmanje 20 sekundi. Ako sapun i voda nisu dostupni, koristite sredstva za dezinfekciju ruku sa 70% alkohola.

·        Izbegavajte da dodirujete oči, nos i usta neopranim rukama.

·        Pokrijte usta i nos maramicom kada kašljete ili kijate ili koristite unutrašnjost lakta. Iskorišćenu maramicu bacite u smeće i odmah operite ruke sapunom i vodom najmanje 20 sekundi. Ako sapun i voda nisu dostupni, koristite sredstvo za čišćenje ruku koje sadrži najmanje 60% alkohola.

·        Očistite i dezinfikujte predmete i površine koji se često dodiruju, kao što su radne površine, tastature, telefoni, rukohvati i kvake. Prljave površine se mogu očistiti sapunom i vodom pre dezinfekcije. Za dezinfekciju koristite proizvode koji ispunjavaju EPA kriterijume za upotrebu prema SARS-CoV-2, uzrok COVID-19, i odgovaraju površini.

·        Kada je to moguće, izbegavajte upotrebu telefona, stolova, kancelarija ili drugih radnih alata i opreme drugih zaposlenih. Po potrebi ih očistite i dezinfikujte pre i posle upotrebe.

·        Praktikujte društveno distanciranje, izbegavajte velika okupljanja  i držite udaljenost od najmanje 2 metra od drugih kada je to moguće.

 Održavajte zdravo poslovanje

Odredite koordinatora na radnom mestu koji će biti odgovoran za pitanja COVID-19 i njegov uticaj na radnom mestu.

Primena fleksibilnih bolovanja i podržavajuće procedure i prakse.

·        Osigurajte da bolovanja budu fleksibilna i u skladu sa smernicama za javno zdravlje i da su zaposleni svesni i razumeju navedene protokole.

·        Pridržavajte se fleksibilnih protokola koji omogućavaju zaposlenima da ostanu kući kako bi se brinuli o bolesnom članu porodice ili brinuli o deci zbog zatvaranja škole i vrtića. Dodatna fleksibilnost može uključivati omogućavanje zaposlenima da “doniraju“ bolovanje jedni drugima.

·        Poslodavci koji trenutno ne nude bolovanje nekim ili svim zaposlenima možda će želeti da naprave nacrt nepravosnažnih „hitnih bolovanja“.

·        Poslodavci ne treba da zahtevaju pozitivan rezultat ispitivanja na COVID-19 ili beleške zdravstvenog radnika za zaposlene koji su bolesni kako bi potvrdili svoju bolest, ispunili kvalifikaciju za bolovanje ili se vratili na posao. Kancelarije zdravstvenih ustanova i medicinske ustanove mogu biti veoma zauzete i nisu u mogućnosti da dostave takvu dokumentaciju na vreme.

·        Pregledajte protokole vezane za ljudske resurse kako biste bili sigurni da su procedure i prakse u skladu sa preporukama za javno zdravlje i da li su u skladu sa postojećim državnim i saveznim zakonima o radnom mestu (za više informacija o obavezama poslodavaca posetite sajt Ministarstva rada i zapošljavanja).

·        Povežite zaposlene sa resursima programa pomoći zaposlenima (EAP) (ako su dostupni) i resursima zajednice po potrebi. Zaposlenima će možda trebati dodatne socijalne, bihejvioralne i druge usluge, na primer, da bi se nosile sa smrću voljene osobe.

Procenite svoje suštinske funkcije i pouzdanost ostalih i zajednice vezano za vaše usluge ili proizvode.

·        Budite spremni da promenite svoju poslovnu praksu ako je potrebno za održavanje kritičnih poslova (npr. identifikujte alternativne dobavljače, odredite prioritete postojećim kupcima ili privremeno obustavite neke svoje operativne poslove ako je potrebno).

·        Identifikujte alternativne lance snabdevanja kritičnim proizvodima i uslugama. Neki proizvodi i usluge mogu biti više zahtevani ili nedostupni.

·        Razgovarajte sa kompanijama koje vam obezbeđuju ugovorne ili privremene zaposlene o važnosti bolesnih zaposlenih koji ostaju kod kuće i podstaknite ih da razviju politike nekažnjavanja.

·        Razgovarajte sa poslovnim partnerima o svojim planovima reagovanja. Podelite najbolje prakse sa drugim preduzećima u vašim zajednicama (posebno onima u vašem lancu snabdevanja), privrednim komorama i udruženjima da biste poboljšali napore zajednice u reagovanju.

Odredite kako ćete postupati ako izostanak zaposlenih znatno skoči usled porasta broja bolesnih zaposlenih, onih koji ostaju kod kuće kako bi brinuli o bolesnim članovima porodice i onih koji moraju ostati kod kuće da bi čuvali svoju decu ako su otpušteni iz škole ili vrtića.

·        Planirajte praćenje i reagovanje na izostanke na radnom mestu.

·        Implementirajte planove za nastavak svojih osnovnih poslovnih funkcija u slučaju da doživite veći od uobičajenih izostanaka.

·        Pripremite se za uspostavljanje fleksibilnog radnog mesta i napustite dotadašnju politiku poslovanja.

·        Prekvalifikujte zaposlene za obavljanje suštinskih funkcija kako bi radno mesto moglo da bude aktivno čak i ako su ključni zaposleni odsutni.

Razmislite o uspostavljanju politika i praksi za socijalno distanciranje.

Socijalno distanciranje treba sprovesti ako to preporuče državne i lokalne zdravstvene vlasti. Društveno distanciranje znači izbegavanje velikih okupljanja i održavanje udaljenosti (2 metra) od drugih kada je to moguće. Strategije koje bi kompanije/firme mogle da koriste uključuju:

·        Implementacija fleksibilnih radnih mesta (npr. rad na daljinu)

·        Sprovođenje fleksibilnog radnog vremena (npr. raspored smena)

·        Povećavanje fizičkog prostora između zaposlenih na radnom mestu

·        Povećavanje fizičkog prostora između zaposlenih i kupaca (npr. particije)

·        Primena fleksibilnih opcija sastanka i putovanja (npr. odlaganje nebitnih sastanaka ili događaja)

·        Smanjivanje obima posla

·        Daljinsko pružanje usluga (npr. telefon, video ili web)

·        Isporuka proizvoda putem kurirskih službi.

Poslodavci sa više od jedne poslovne lokacije podstiču se da lokalnim menadžerima daju ovlašćenja za preduzimanje odgovarajućih radnji navedenih u planu odgovora na COVID-19, zasnovanom na lokalnim uslovima.

Održavajte zdravo radno okruženje

Razmislite o poboljšanju inženjerskih kontrola korišćenjem sistema ventilacije zgrade. To može da uključuje neke ili sve od sledećih aktivnosti:

·        Povećajte stepen ventilacije.

·        Povećajte procenat spoljnog vazduha koji cirkuliše u sistemu.

Podsećajte zaposlene i klijente/kupce kako da pravilno peru ruke i smanje rizik da zaraze druge kada kijaju i kažnju:

·        Obezbedite maramice i posude za odlaganje bez kontakta.

·        Obezbedite sapun i vodu na radnom mestu. Ako sapun i voda nisu lako dostupni, koristite sredstvo za čišćenje ruku na bazi alkohola koje sadrži 70% alkohola. Ako su ruke vidno prljave, izaberite sapun i vodu pre nego sredstvo za čišćenje. Osigurajte da se održavaju adekvatne zalihe ovih proizvoda.

·        Postavite sredstva za čišćenje ruku na više lokacija kako biste podstakli higijenu ruku.

·        Postavite plakate koji podstiču higijenu ruku kako bi se zaustavilo širenje virusa na ulazu na vaše radno mesto i na druga mesta na kojima je verovatno da će drugi da ih vide.

·        Obeshrabrite rukovanje – ohrabrujte upotrebu drugih nekontaktnih metoda pozdravljanja.

·        Usmerite zaposlene da posete odgovarajuće web stranice kako bi se informisali o pravilnom čišćenju ruku i načinima kako da pravilno kijaju ili kašlju (a da ne ugroze druge).

Izvršite rutinsko čišćenje i dezinfekciju životne sredine:

·        Redovno čistite i dezinfikujte sve površine koje se često dodiruju na radnom mestu, kao što su radne površine, tastature, telefoni, rukohvati i kvake na vratima.

·        Ako su površine prljave, treba ih očistiti deterdžentom ili sapunom i vodom pre dezinfekcije.

·        Za dezinfekciju, najčešća dezinfekciona sredstva koja su registrovana od strane EPA trebalo bi da budu efikasna. Spisak proizvoda koji su odobreni od strane EPA za upotrebu protiv virusa koji uzrokuje COVID-19 dostupan je ovde. Pridržavajte se uputstva proizvođača za sve proizvode za čišćenje i dezinfekciju (npr. koncentracija, način nanošenja i vreme kontakta itd.).

·        Podstaknite zaposlene da ne koriste telefone, radne stolove, kancelariju ili druge radne alate i opremu drugih zaposlenih, kada je to moguće. Po potrebi ih očistite i dezinfikujte pre i posle upotrebe.

·        Obezbedite maramice za jednokratnu upotrebu da zaposleni pre svake upotrebe mogu obrisati najčešće korišćene površine (na primer: kvake za vrata, tastature, daljinske komande, stolove, druge radne alate i opremu). Za dezinfekciju koristite proizvode koji ispunjavaju EPA kriterijume za upotrebu protiv SARS-Cov-2, uzrok COVID-19, i odgovaraju površini.

Izvršite pojačano čišćenje i dezinfekciju nakon što su osobe osumnjičene/potvrđene da imaju COVID-19 bile u objektu:

Ako se sumnja ili je potvrđeno da bolesni zaposleni ima COVID-19, sledite preporuke za čišćenje i dezinfekciju.

Savetujte zaposlene pre putovanja da preduzmu dodatne pripreme:

Proverite zdravstvene preporuke za svaku zemlju u koju ćete putovati.

Savetujte zaposlene da sami provere simptome COVID-19 (tj. groznicu, kašalj ili nedostatak daha) pre nego što započnu putovanje i obaveste svog supervizora i ostanu kod kuće ako su bolesni.

Osigurajte da zaposleni koji postanu bolesni tokom putovanja ili na privremenom zadatku razumeju da treba da obaveste svog supervizora i po potrebi pozovu lekara za savete.

Ako su izvan svoje države, bolesni zaposleni treba da se pridržavaju pravila kompanije za dobijanje medicinske nege ili da se obrate lekaru ili kompaniji za medicinsku pomoć u inostranstvu, kako bi im pomogli da pronađu odgovarajućeg pružaoca zdravstvene usluge u toj zemlji.

Budite pažljivi kada prisustvujete sastancima i okupljanjima:

·        Pažljivo razmislite da li je potrebno putovanje.

·        Razmislite o korišćenju videokonferencija ili telekonferencija ako je moguće za sastanke i skupove u vezi sa poslom.

·        Razmislite o otkazivanju, prilagođavanju ili odlaganju velikih sastanaka ili okupljanja vezanih za posao koji se mogu obaviti samo lično.

·        Kada videokonferencije ili telekonferencije nisu moguće, održavajte sastanke u otvorenim, dobro provetrenim prostorima.